เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน โทร.191 พบเบาะแสอาชญากรรม เบาะแสยาเสพติด
รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. ด้วยความปรารถนาดีจาก ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี


 
 
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีมีน้ำใจบริการทุกระดับประทับใจรับใช้ประชาชน
 
 
 
 

พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ
ผบก.ภ.จว.สระบุรี
 


พ.ต.อ.วุฒิพงศ์ เพ็ชรกำเหนิด
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.เชิดชัย  ศรศิลป์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรีพ.ต.อ.ภูบาล ทับจันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.วัฒนา วงศ์จันทร์
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.บำรุง คงชีพ
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี

 

พ.ต.อ.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช
รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี 
จำนวนผู้เข้าชม
Free Hit Counter


 

 

               ข่าว/กิจกรรม


  ระเบียบวาระการประชุม พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผบช.ภ.๑
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ และมอบนโยบายการปฎิบัติราชการ
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    คำสั่ง
 
   คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
           1. คำสั่งที่ 30/2555
           2. คำสั่งที่ 31/2555
           3. คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจและการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

   การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงินทางไกลผ่านดาวเทียม

           อบรมครั้งที่ 1-2 วันที่ 20 มกราคม 2555
                      คำสั่ง 148.53 ถอนเงินคืนเงินรายรับ
                      คำสั่ง 357.53 ยกเลิกคำสั่ง 659.52
                      คำสั่ง 567.53
                      คำสั่ง 592
                      คำสั่ง 626.53 (ยกเลิก 352.53)
                      ซักซ้อม
                      ว 51 ลง 14 มิ.ย. 53
                      ว 79 ลง 22 ก.ค. 51
                      ว 83 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา
                      ว 122 ลง 26 พ.ย. 52
                      ว 332 ลง 3 พ.ย. 46
                      หักรายรับจ่ายขาดและถอนคืน
                      การบริหารงานการเงิน

           อบรมครั้งที่ 3-4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
                      101 เบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของส่วนราชการ
                      ค่าใช้จ่ายเดินทาง
                      ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
                      ระเบียบ กค. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายบริหารงานของส่วนราชการ 2553
                      รายการค่าใช้สอย
                      ว 114 ลง 19 มิ.ย. 2550 การประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ
                      ว 121 การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
                      ว 366 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย
                      ว 28596 ลง 5 ส.ค. 2540
                      ว 349 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายประกันภัยรถราชการ
                      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ
                      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

     ค่าเช่าบ้าน
           ค่าเช่าบ้าน ๔๗
           ค่าเช่าบ้าน ฉ.๒ ปี ๕๐
           ค่าเช่าบ้าน ฉ.๓ ปี ๕๒
           แบบประเมิน
           ปัญหาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
           ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉ.๒ ปี ๕๒
           ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ปี ๔๙
           ระเบียบการฝึกอบรม
           ว.๑๐๖ หลักเกณฑ์จัดบ้านพัก (ยกเลิก ว.๒)
           ว.๑๙ สิทธิค่าเช่าบ้านย้ายตามคำร้อง
           หลักเกณฑ์ค่าเช่าบ้าน ๔๙
           หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงิน ฉ.๒
        

      ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. ของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
      สำรวจข้อมูลข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ด.ต.-จ.ส.ต. ผู้มีวุฒิการศึกษาด้านไฟฟ้าสื่อสา
      ใบลงนามรับทราบของข้าราชการตำรวจ
      ใบลงนามรับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ตร.


    ข่าว/ประชาสัมพันธ์

      การรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (เฉพาะบุตรตำรวจ) ปีการศึกษา 2555
                                                              
                                                              
                                           ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
   
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แฟลต สภ.ดอนพุด)
     การจ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ
      สอบราคาจ้างจัดหาชุดเครื่องแบบสนาม (ชุมควบคุมฝูงชน)
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สภ.ดอนพุด 
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

     

     
 สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
 หนังสือพิมพ์

TV Online
 

 
จัดทำโดย แผนกการข่าวและเทคโนโลยี ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: technosaraburi@hotmail.co.th
ส.ต.อ.หญิง พิชญ์สุกานต์ วันขวา (Webmaster)