วิสัยทัศน์

ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
มีการบริหารจัดการ  และการบริการที่ดี  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

พันธกิจ

                                       1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน
                                           พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชคันตุกะ
                                       2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
                                       3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
                                       4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
                                       5. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
                                       6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

                                       1. การถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน
                                           พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชคันตุกะ
                                       2. การควบคุมอาชญากรรมให้อยู่ในระดับที่ไม่กระทบ ต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน
                                       3. การอำนวยความยุติธรรม
                                       4. การให้บริการที่ดีมีมาตรฐาน
                                       5. การรักษาความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ
                                       6. การบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ 

จัดทำโดย แผนกการข่าวและเทคโนโลยี ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]
ส.ต.อ.หญิง ชุตินิช  วันขวา (Webmaster)